Etický kodex u našich půjček

ETICKÝ KODEX CREDITON.CZ

Jsme plně transparentní a jednáme fér. Nic neskrýváme a všechny pro klienty důležité a potřebné informace máme u nás na webu. Nejen naše rychlá půjčka, ale i všichni naši zaměstnanci se řídí etickým kodexem, který prosazuje vysokou ochranu klientů a má ambice prosazovat korektní vztahy na finančním trhu. Etický kodex je pro nás všechny v CreditOn závazný.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Účelem etického kodexu a zásad v něm obsažených je prosazování vysoké úrovně ochrany klientů, resp. spotřebitele (dále jen „klient“), při poskytování finančních služeb fyzickým osobám. Ambicí kodexu je také pomáhat při prosazování korektních vztahů na finančním trhu.

ČLÁNEK II.

Zásady etického chování zaměstnanců a dalších spolupracovníků společnosti CreditOn.cz

1. Při své činnosti respektují zaměstnanci a spolupracující partneři Společnosti platný právní řád. Řídí se zásadami obchodní etiky tak, aby poskytovaly své produkty poctivě, odpovědně a dbali na vysokou profesionální úroveň. Společnost uvádí ve svých informačních, propagačních a reklamních materiálech a na webové stránce pravdivé údaje. O nabízených produktech podává úplné, aktuální a srozumitelné informace.2. Při výkonu podnikatelské činnosti se Společnost a její zaměstnanci důsledně vyvarují činností, které by mohly narušit důvěru klienta, resp. vyvolat zkreslený dojem o poskytovaných produktech či službách, jednak ve vztahu k Společnosti, jako i vůči jiným společnostem s obdobným předmětem podnikání a distancují se od praktik nekalé konkurence.

3. Při své práci jednají zaměstnanci Společnosti tak, aby nepoškodily její dobré jméno, přičemž se zdrží šíření důvěrných informací – i mimo pracovní prostředí a vyvarují se aktivit směřujících ke vzniku střetu zájmů mezi nimi a Společností.

4. Znají a dodržují znění Zákona o ochraně osobních údajů, svou pracovní činnost provádějí v souladu s ním a také dodržují obchodní tajemství a mlčenlivost.

ČLÁNEK III.

Pravidla chování Společnosti, jejích zaměstnanců a spolupracujících partnerů ke klientům

1. Zaměstnanci Společnosti poskytují klientům služby profesionálně, čestně a svědomitě s řádnou péčí a s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

2. Informují klienty o podmínkách poskytovaných služeb jasnou, pravdivou a srozumitelnou formou pro průměrného klienta, s ohledem na nabízený produkt, resp. službu. Tyto informace poskytují klientovi před uzavřením smlouvy, v dostatečném časovém předstihu k prostudování smlouvy.

3. Společnost navrhuje klientovi smlouvy, které jsou psány jazykem srozumitelným pro průměrně vzdělaného a průměrně finančně gramotného klienta, s jasně definovanými podmínkami pro smluvní strany.

4. Při poskytování finančních služeb nepovyšují své zájmy nad zájmy klientů a nezneužívají své postavení vnucením nerovných podmínek smluvního vztahu.

5. Společnost informuje klienta před uzavřením smlouvy o celkové výši splátky a platbách, které jsou spojeny s uzavřením a dohodnutým průběhem smluvního vztahu tak, aby byl klient schopen sám bez obtíží pochopit celkovou hodnotu úvěru, kterou je povinen vrátit.

6. V souvislosti se smluvním vztahem ke klientovi dodržují zaměstnanci povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje klienta Společnost zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Ke klientovi přistupují zaměstnanci Společnosti čestně, poctivě, pečlivě a zdvořile. V případě, že má klient problémy se splácením, bude k němu Společnost přistupovat s porozuměním a snahou najít společné řešení problémů a v případě vymáhání nedoplatků vzniklých z poskytnutí půjčky budou používány přiměřené způsoby a prostředky tak, aby nedošlo k poškození dobrých mravů a zákonného postupu.

ČLÁNEK IV.

Kontrola dodržování etického kodexu

1. Každý zaměstnanec společnosti a spolupracující partneři se důsledně řídí zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu a jsou povinni upozornit na jejich případné porušení, pokud se s nimi při své práci setkají, resp. pokud jsou požádáni, aby jednaly v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy společnosti.

2. V případě, že se jedná o porušení povinnosti samotného oznamujícího zaměstnance, resp. spolupracujícího partnera Společnosti, je povinen tento okamžitě informovat přímého nadřízeného zaměstnance Společnosti o této skutečnosti, jakož i o návrhu postupu, který povede k nápravě v přiměřeném termínu.

3. O sankcích za porušení etického kodexu, jestliže je porušitelem zaměstnanec, resp. spolupracující partner společnosti, rozhoduje přímý nadřízený, ve smyslu platné legislativy.

4. Tento etický kodex bude zveřejněn na internetových stránkách Společnosti a bude k dispozici v sídle Společnosti.

5. Společnost si vyhrazuje právo na změny a doplnění tohoto Etického kodexu.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.