Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsme a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jsme společnost Creamfinance Czech, s.r.o., sídlíme Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 248 49 707, jsme zapsáni v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180184 (dále jen „ my“, „společnost“ nebo „správce“) a zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení a osobní identifikační číslo (rodné číslo, číslo občanského, popř. jiného průkazu);
  • číslo mobilního telefonu;
  • emailová adresa;
  • nahrávané telefonní hovory;
  • váš typ zaměstnání;
  • rozsah měsíčních příjmů;
  • rozsah měsíčních výdajů;
  • rozsah příjmu v domácnosti;
  • číslo bankovního účtu;
  • případně název zaměstnavatele a jeho adresa;
  • v případě, že jste OSVČ, vaše identifikační číslo;
  • adresu trvalého pobytu;
  • místo narození;
  • další kontaktní informace;
  • výpis z bankovního účtu až za posledních 12 měsíců;
  • pokud nám zavoláte, tak i hlasové záznamy komunikace (telefonické hovory);
  • informace z úvěrových databází a veřejných registrů;
  • informace o splacení půjčky;
  • popř. další potřebné doklady či dokumenty.

  Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci databází umožňující posouzení vaší úvěruschopnosti. Takové zpracování umožňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně jeho ustanovení § 20z odst. 1 a zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci kontrolní činnosti podporující předcházení podvodnému jednání (takové zpracování umožňuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a k posouzení schopnosti a vaší ochoty splnit smluvní závazky – tedy musíme je zpracovat, abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

   Dále je nutné vaše osobní údaje zpracovat za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí úvěru, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

   V případě, kdy dojde k neplnění uzavřené smlouvy z vaší strany, mohou být údaje o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti poskytnuty do výše uvedených databází, a to v případě, kdy ani po předchozí výzvě k úhradě splatných závazků tyto neuhradíte. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

   Vaše osobní údaje budou zpracovány taktéž z důvodu budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

   Doba zpracování

   Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od splnění vzájemných finančních závazků, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě, kdy k uzavření smlouvy nedošlo, ale podali jste žádost o úvěr, budou vaše osobní údaje zpracovány po dobu 1 roku od zamítnutí, případně zrušení žádosti.

    Kdo nám může se zpracováním Vašich údajů pomoci a za jakými účely?

    Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti z dlužnických registrů (zejména v případě, kdy nebudete plnit podmínky stanovené výše uvedenou smlouvou řádně a včas) a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, popř. rodné číslo za účelem ověření platební morálky, a tedy ochrany práv a povinností společnosti.

     • Na takovém zpracování se mohou podílet jako zpracovatelé osobních údajů další subjekty – zejména:
      • sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 693 46 925;
      • CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČ 26212242;
      • CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI), IČ 05775809;
      • CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (BRKI), IČ 26199696;
      • CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (NRKI), IČ 71236384;
      • Společnost pro informační databáze, a.s. (TelcoScore), IČ 26118513;
      • Intrum Justicia s.r.o., IČ 250 83 236;
      • Databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů;
      • Sokordia, s.r.o, IČ 29190088; a
      • Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z. s., IČ 027 34 311.

     Vezměte také, prosíme, na vědomí, že společnost může kontaktovat vašeho zaměstnavatele a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, případně výše zápůjčky, za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, které jste uvedl v žádosti o úvěr.

     • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

     Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti z Pozitivního registru SOLUS a předávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa dalšímu správci osobních údajů – sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 693 46 925. Pro vice informací klikněte zde.

     • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

     Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce také z Registru REPI a předávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa dalšímu správci osobních údajů, společnosti CRIF – Registru platebních informací s.r.o., IČ 057 75 809. Pro vice informací klikněte zde.

     • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

     Vezměte, také, prosíme, na vědomí, že společnost si může za účelem posouzení vaší schopnosti a ochoty plnit vaše závazky vyžádat od společností O2 Czech republic a.s., IČ: 601 93 336, O2 Family, s.r.o., IČ: 242 15 554, T-mobile Czech Republic, a.s., IČ: 649 49 681 a Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001 vaše osobní údaje v rozsahu telefonního čísla a případně rodného čísla, za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených na vaši osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jste uživatelem.

     • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

     V případě, že společnost nevyhoví Vaší žádosti o úvěr, může s Vaším souhlasem předat Vaše kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, za účelem nabídky úvěru následujícím marketingovým partnerům: Finvinci Volsor Brokers a.s., IČ: 06530028, LeadX Group s.r.o., IČ: 03551369, Bezvafinance s.r.o., IČ 24186104, Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8.

     • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel.

     Zasílání obchodních sdělení

     Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní. Nesouhlas s takovým zpracováním můžete vyjádřit písemně na adrese naší společnosti, emailem na adrese info@crediton.cz anebo prostřednictvím vaší klientské zóny.

      Další subjekty, které se mohou na zpracování podílet

      Zpracování osobních údajů je prováděno společností Creamfinance Czech, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také další zpracovatelé výše uvedení a dále:

      1. třetí strany, na jejichž webových stránkách můžete vyplnit formulář žádosti o úvěr;
      2. v případě neplnění závazků ze smlouvy inkasní agentury
      3. Black Box Corporation of Pennsylvania;
      4. Messente Communications Ltd.
      5. Webkomplet, s.r.o.;
      6. Kontomatik UAB a Kontomatik Sp. z.o.o.;
      7. AVAFIN IT GmbH.

      Komu můžeme Vaše osobní údaje předávat

      Vaše osobní údaje můžeme v souladu s našimi zákonnými povinnostmi sdělit orgánům veřejné správy, soudům nebo jiným oprávněným veřejnoprávním institucím.

      V případě dlouhodobého neplnění závazků ze smlouvy mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě, která od nás pohledávku koupí.

      Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány a ukládány zpracovateli údajů mimo Vaši zemi nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), a to jak příjemci, kteří jsou Evropskou komisí prohlášeni za na odpovídající úrovni, tak těmi ostatními, u kterých není srovnatelná úroveň ochrany poskytnuty EHP, jako ve Spojených státech. V tomto případě budou veškeré převody, které případně provedeme, legitimní a budou se řídit standardními smluvními doložkami Evropské komise pro dodavatele usazené mimo Evropskou unii, kromě toho zvolíme vhodné společnosti v souladu s vydanými doporučeními Evropským výborem pro ochranu údajů, aby bylo zajištěno, že vaše údaje budou náležitě chráněny.

      Společnosti skupiny AVAFIN (viz dále) mohou mít přístup k Vašim osobním údajům pro interní administrativní účely nebo pro provozní řízení podniku: v některých případech mohou subjekty skupiny vystupovat jako zpracovatelé údajů, když nám poskytují službu podle našich pokynů; v jiných situacích budou oba subjekty jednat v režimu spoluodpovědnosti, a to společným stanovením účelů a prostředků zpracování.

      Vaše údaje můžeme sdělit jiným společnostem, které jsou součástí skupiny, pro interní administrativní účely nebo pro provádění našich služeb. Patříme do skupiny AVAFIN , kterou vlastní AVAFIN HOLDING LTD, s adresou Kimonos Street 40, 3095, Limassol (Kypr) a registračním číslem HE 335345.

      Následující subjekty jsou součástí skupiny AVAFIN:

      • SIA AVAFIN Latvia (Lotyšsko)
      • SIA Creamware (Lotyšsko)
      • SIA CreditON Group (Lotyšsko)
      • Creamfinance Czech, s.r.o. (Česká republika)
      • AVAFIN Holding Limited (Spojené království)
      • AVAFIN Denmark Aps (Dánsko)
      • Lendon Finances SA de CV (Mexiko)
      • Moneyveo México SA de CV (Mexiko)
      • AVAFIN IT GmbH (Rakousko)
      • AVAFIN Spain S.L.U. (Španělsko)
      • AVAFIN Poland Sp. z.o.o. (Polsko)
      • MDP Finance Sp. z.o.o. (Polsko)
      • CreamWise Europe (Polsko)
      • Kancelaria Prawno-Windykacyjna Lex Actum Sp.zoo (Polsko)
      • JJK Credit Sp. z.o.o.
      • DJK Finance Sp. z.o.o.
      • KIM Finance Sp. z.o.o. (Polsko)
      • RRM Ltd (Malta)

      Vezměte prosím na vědomí, že některé činnosti zpracování, které provádíme, jsou prováděny se společnostmi skupiny v režimu společného správcovství stanoveném v čl. 26 GDPR, a to společným určením účelů a prostředků zpracování. Takovými činnostmi jsou automatizované individuální rozhodování (společně se SIA AVAFIN Latvia; registrační číslo: 40103283854; se sídlem Skanstes Iela 12, Riga, Lotyšsko), řízení marketingových kampaní (společně s AVAFIN Poland Sp. z.o.o.; registrační číslo: 0000453034; se sídlem Bukowińska 22 B, 02-703 Varšava, Polsko) nebo prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (společně s AVAFIN Holding Limited, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny výše). V každém případě vždy působíme jako kontaktní místo pro zúčastněné strany pro uplatnění jejich práv na ochranu osobních údajů.

      Automatizované zpracování

      Abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet, využíváme zpracování formou automatizovaného rozhodování, přičemž toto je nezbytné k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá prostřednictvím vlastního interního systému, který je propojený s výše uvedenými dlužnickými registry, který na základě vstupních dat a použitého algoritmu vyhodnotí potenciální riziko spočívající v neschopnost hradit závazky vzniklé v případě poskytnutí úvěru a zároveň přispívá k odhalování podvodů. Takový postup umožňuje čl. 22 odst. 2. písm. a) Nařízení. V souvislosti s použitím zpracování formou automatizovaného rozhodnutí máte právo na lidský zásah proti takovému rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor proti výsledku takového zpracování a právo napadnout takové rozhodnutí.

       Kontakt na nás

       Společnost má osobu tzv. pověřence. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese dpo@crediton.cz.

        Přečtěte si, jaká máte práva

        Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

         • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
         • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
         • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
         • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
         • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
         • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
         • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
         • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
         • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

         Úpravy Zásad ochrany osobních údajů

         Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit v souladu s platnou legislativou.

         Poslední aktualizace: tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány 21. května 2024

         ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
         KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.