Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsme a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Jsme společnost Creamfinance Czech, s.r.o., sídlíme Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 248 49 707, jsme zapsáni u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180184 (dále jen „ my“, „společnost“ nebo „správce“) a zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení a osobní identifikační číslo (rodné číslo, číslo občanského, popř. jiného průkazu);
 • číslo mobilního telefonu;
 • emailová adresa;
 • nahrávané telefonní hovory;
 • váš typ zaměstnání;
 • rozsah měsíčních příjmů;
 • rozsah měsíčních výdajů;
 • rozsah příjmu v domácnosti;
 • číslo bankovního účtu;
 • případně název zaměstnavatele a jeho adresa;
 • v případě, že jste OSVČ, vaše identifikační číslo;
 • adresu trvalého pobytu;
 • místo narození;
 • další kontaktní informace;
 • výpis z bankovního účtu až za posledních 12 měsíců;
 • pokud nám zavoláte, tak i hlasové záznamy komunikace (telefonické hovory);
 • informace z úvěrových databází a veřejných registrů;
 • informace o splacení půjčky;
 • popř. další potřebné doklady či dokumenty.

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci databází umožňující posouzení vaší úvěruschopnosti. Takové zpracování umožňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně jeho ustanovení § 20z odst. 1 a zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci kontrolní činnosti podporující předcházení podvodnému jednání (takové zpracování umožňuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a k posouzení schopnosti a vaší ochoty splnit smluvní závazky – tedy musíme je zpracovat, abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Dále je nutné vaše osobní údaje zpracovat za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí úvěru, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V případě, kdy dojde k neplnění uzavřené smlouvy z vaší strany, mohou být údaje o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti poskytnuty do výše uvedených databází, a to v případě, kdy ani po předchozí výzvě k úhradě splatných závazků tyto neuhradíte. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Vaše osobní údaje budou zpracovány taktéž z důvodu budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Doba zpracování

 1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od splnění vzájemných finančních závazků, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě, kdy k uzavření smlouvy nedošlo, ale podali jste žádost o úvěr, budou vaše osobní údaje zpracovány po dobu 1 roku od zamítnutí, případně zrušení žádosti.

Kdo nám může se zpracováním Vašich údajů pomoci a za jakými účely?

 1. Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti z dlužnických registrů (zejména v případě, kdy nebudete plnit podmínky stanovené výše uvedenou smlouvou řádně a včas) a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, popř. rodné číslo za účelem ověření platební morálky, a tedy ochrany práv a povinností společnosti.
 • Na takovém zpracování se mohou podílet jako zpracovatelé osobních údajů další subjekty – zejména:
  • sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 693 46 925;
  • CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČ 26212242;
  • CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI), IČ 05775809;
  • CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (BRKI), IČ 26199696;
  • CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (NRKI), IČ 71236384;
  • Společnost pro informační databáze, a.s. (TelcoScore), IČ 26118513;
  • Intrum Justicia s.r.o., IČ 250 83 236;
  • Databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů;
  • Sokordia, s.r.o, IČ 29190088; a
  • Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z. s., IČ 027 34 311.

Vezměte také, prosíme, na vědomí, že společnost může kontaktovat vašeho zaměstnavatele a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, případně výše zápůjčky, za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, které jste uvedl v žádosti o úvěr.

 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti z Pozitivního registru SOLUS a předávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa dalšímu správci osobních údajů – sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 693 46 925. Pro vice informací klikněte zde.

 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce také z Registru REPI a předávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa dalšímu správci osobních údajů, společnosti CRIF – Registru platebních informací s.r.o., IČ 057 75 809. Pro vice informací klikněte zde

 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

Vezměte, také, prosíme, na vědomí, že společnost si může za účelem posouzení vaší schopnosti a ochoty plnit vaše závazky vyžádat od společností O2 Czech republic a.s., IČ: 601 93 336, O2 Family, s.r.o., IČ: 242 15 554, T-mobile Czech Republic, a.s., IČ: 649 49 681 a Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001 vaše osobní údaje v rozsahu telefonního čísla a případně rodného čísla, za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených na vaši osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jste uživatelem.

 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

V případě, že společnost nevyhoví Vaší žádosti o úvěr, může s Vaším souhlasem předat Vaše kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, za účelem nabídky úvěru následujícím marketingovým partnerům: Finvinci Volsor Brokers a.s., IČ: 06530028, LeadX Group s.r.o., IČ: 03551369, Bezvafinance s.r.o., IČ 24186104, Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8.

 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel.

Zasílání obchodních sdělení

 1. Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní. Nesouhlas s takovým zpracováním můžete vyjádřit písemně na adrese naší společnosti, emailem na adrese info@crediton.cz anebo prostřednictvím vaší klientské zóny.

Další subjekty, které nám se zpracováním pomáhají

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Creamfinance Czech, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také další zpracovatelé výše uvedení a dále:
  1. třetí strany, na jejichž webových stránkách můžete vyplnit formulář žádosti o úvěr;
  2. v případě neplnění závazků ze smlouvy inkasní agentury
  3. Daktela s.r.o;
  4. Messente Communications Ltd.
  5. Webkomplet, s.r.o.;
  6. Instantor AB;
  7. Cream Finance IT Austria GmbH.
 2. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Automatizované zpracování

 1. Abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet, využíváme zpracování formou automatizovaného rozhodování, přičemž toto je nezbytné k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá prostřednictvím vlastního interního systému, který je propojený s výše uvedenými dlužnickými registry, který na základě vstupních dat a použitého algoritmu vyhodnotí potenciální riziko spočívající v neschopnost hradit závazky vzniklé v případě poskytnutí úvěru a zároveň přispívá k odhalování podvodů. Takový postup umožňuje čl. 22 odst. 2. písm. a) Nařízení. V souvislosti s použitím zpracování formou automatizovaného rozhodnutí máte právo na lidský zásah proti takovému rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor proti výsledku takového zpracování a právo napadnout takové rozhodnutí.

Kontakt na nás

 1. Společnost má osobu tzv. pověřence. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese dpo@crediton.cz.

Přečtěte si, jaká máte práva

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Chcete se nás zeptat na informace o společnosti CreditOn, o našich rychlých půjčkách, nebo máte dotazy ohledně vývoje trhu s krátkodobými půjčkami apod.? Jste na správném místě!

Pokud jste novinář a hledáte odpovědi na své otázky, kontaktujte nás e-mailem na media@crediton.cz.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.