O PŮJČKÁCH Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

uzavřená v souladu s ust. § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za současného dodržení podmínek zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění.

ČLÁNEK I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Společnost Creamfinance Czech, s.r.o., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 24849707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 180184, tel. číslo +420 222 000 523, e-mailová adresa info@crediton.cz, jako zapůjčitel (dále jen “Zapůjčitel”) XXX, rodné číslo XXX, trvale bytem XXX, tel. číslo XXX, emailová adresa XXX jako vydlužitel (dále jen “Klient”) (Zapůjčitel a Klient společně dále také jen “Smluvní Strany”) výslovně prohlašují, že spolu uzavírají na základě žádosti Klienta tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen “Smlouva”).

Smluvní Strany uzavírají tuto Smlouvu, na základě které se Zapůjčitel zavazuje poskytnout Klientovi peněžitou zápůjčku ve formě krátkodobého bezúčelového nezajištěného spotřebitelského úvěru (dále jen “Zápůjčka”), a Klient se zavazuje Zápůjčku spolu s příslušným Poplatkem za Zápůjčku do Termínu Splatnosti Zapůjčiteli vrátit dle individuálních podmínek uvedených níže v této tabulce (dále jen “Tabulka”):

ID Zápůjčky

Datum poskytnutí Zápůjčky

Celková výše Zápůjčky

(Kč)

Poplatek za Zápůjčku

(Kč)

Doba trvání Zápůjčky

(dny)

Zápůjční úroková sazba

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

0 %

Termín splatnosti

Celková částka k úhradě

(Kč)

Roční procentní sazba nákladů Zápůjčky

Bankovní účet Klienta

Bankovní účty Zapůjčitele

Forma splátek

XXX

XXX

XXX

XXX


2100204456/2010
2359695389/0800
6557700001/5500
43-9276790227/0100
203934241/0600

Jednorázová platba

ČLÁNEK II.

PLATBY

2.1 Zapůjčitel poskytne Klientovi Zápůjčku formou bezhotovostního převodu na Bankovní účet Klienta, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

2.2 Klient splatí Zapůjčiteli Zápůjčku do Termínu splatnosti formou bezhotovostního převodu Celkové částky k úhradě na Bankovní účet Zapůjčitele.

2.3 Klient a Zapůjčitel se dohodli, že pokud nebude později výslovně dohodnuto jinak, budou veškeré platby probíhat výhradně prostřednictvím uvedeného Bankovního účtu Klienta. Při poukazování plateb je Klient povinen vždy uvést své rodné číslo jako variabilní symbol.

2.4 V případě, že Klient hodlá poukázat jakoukoliv platbu v souvislosti se Zápůjčkou prostřednictvím jiného bankovního účtu než Bankovního účtu Klienta, je povinen tuto informaci oznámit Zapůjčiteli, a to nejméně dva týdny před poukázáním platby. Pokud toto včas neoznámí, je Zapůjčitel oprávněn vymáhat po Klientovi veškeré dlužné částky, a to až do doby, než Klient Zapůjčiteli sdělí informace o použitém bankovním účtu, a to spolu s dokumenty prokazujícími oprávněnost Zapůjčitele přijmout danou platbu.

2.5 V případě, že Klient odešle jakoukoliv platbu v souvislosti se Zápůjčkou bez uvedení svého rodného čísla jako variabilního symbolu této platby, je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu oznámit Zapůjčiteli, a to spolu s dalšími informacemi, které Zapůjčiteli pomohou identifikovat danou platbu. Pokud toto včas neoznámí, je Zapůjčitel oprávněn vymáhat po Klientovi veškeré dlužné částky, a to až do doby než Klient sdělí Zapůjčiteli veškeré tyto informace.

2.6 Celková částka k úhradě, jakož i jakákoliv jiná částka v souvislosti se Zápůjčkou, se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na Bankovní účet Zapůjčitele.

2.7 V případě, že Klientem zaplacená částka nestačí na úhradu Celkové částky k úhradě, pak Zapůjčitel započítá částku v následujícím pořadí: účelně vynaložené náklady na vymáhání jakékoliv částky; smluvní pokuta; Poplatek za Zápůjčku; a jistina Zápůjčky.

ČLÁNEK III.

ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ (dále jen “RPSN”)

3.1 Klient tímto prohlašuje, že byl seznámen s výší RPSN Zápůjčky poskytnuté na základě této Smlouvy, která je uvedena v Tabulce. Výše RPSN nebude v průběhu účinnosti této Smlouvy Zapůjčitelem upravována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3.2 Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že Celková částka k úhradě bude splacena do Termínu splatnosti a že Zapůjčitel a Klient splní řádně a včas své povinnosti. Do výpočtu RPSN byly zahrnuty veškeré údaje uvedené v Tabulce.

ČLÁNEK IV.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Klient je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

4.2 Písemné odstoupení od smlouvy musí Klient zaslat na adresu Zapůjčitele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy, případně na jinou adresu sdělenou Zapůjčitelem Klientovi. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení od smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty.

4.3 Dojde-li k odstoupení od smlouvy je Klient povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy, vrátit Zapůjčiteli Celkovou výši Zápůjčky, která je uvedena v Tabulce, a to formou bezhotovostního převodu na Bankovní účet Zapůjčitele.

ČLÁNEK V.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU SPLATNOSTI

5.1 Pokud se Klient dostane do situace, kdy ví nebo se důvodně domnívá, že nebude schopen splatit Celkovou částku k úhradě v Termínu splatnosti, je povinen o tom informovat Zapůjčitele, a to na telefonním čísle nebo na e-mailové adrese Zapůjčitele, uvedené v čl. 1 této Smlouvy, nebo prostřednictvím klientské zóny na internetových stránkách Zapůjčitele, a zároveň má Klient právo požádat o prodloužení Termínu splatnosti.

5.2 V případě, že Zapůjčitel žádosti Klienta o prodloužení Termínu splatnosti vyhoví, uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvě zohledňující nový termín splatnosti Zápůjčky (dále jen „Dodatek“) a Klient bude povinen uhradit poplatek za prodloužení termínu splatnosti dle Dodatku.

5.3 Klient je oprávněn žádat o prodloužení Termínu splatnosti i opakovaně, a to až do úplného splacení Celkové částky k úhradě.

ČLÁNEK VI.

PŘEDČASNÉ SPLACENÍ

6.1 Klient je oprávněn Zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Zápůjčky.

6.2 Zapůjčitel má právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

ČLÁNEK VII.

SMLUVNÍ POKUTA

7.1 Pokud Klient nezaplatí Celkovou částku k úhradě ve stanoveném Termínu splatnosti, ani si Termín splatnosti neprodlouží dle čl. 5 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zapůjčiteli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení.

7.2 Mimo výše uvedenou Smluvní pokutu má Zapůjčitel nárok na úroky z prodlení z hodnoty dosud nesplacené Celkové částky k úhradě, a to ve výši stanovené příslušným právním předpisem. V okamžiku uzavření této Smlouvy činí úrok z prodlení 10 % p.a. Výše úroků z prodlení se může změnit v závislosti na změně právního předpisu či změně výše repo sazby.

7.3 Mimo výše uvedenou Smluvní pokutu a úrok z prodlení je Klient povinen uhradit Zapůjčiteli účelně vynaložené náklady na úkony spojené s vymáháním pohledávky Zapůjčitele za Klientem.

7.4 Na účtování Smluvní pokuty a účelně vynaložených nákladů nemá vliv, zda Klient zavinil či nezavinil porušení své smluvní povinnosti vůči Zapůjčiteli.

7.5 Zapůjčitel může kdykoli prominout Klientovi Smluvní pokutu, účelně vynaložené náklady nebo jakoukoli jinou platbu či její část, pokud Klient prokáže ochotu uhradit svůj dluh (zpravidla úhradou významné části dluhu), jenž má vůči Zapůjčiteli. Klient má právo o toto prominutí kdykoliv požádat.

ČLÁNEK VIII.

PROHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ KLIENTA

8.1 Klient prohlašuje, že Zapůjčiteli před uzavřením této Smlouvy poskytl úplné, pravdivé a přesné údaje nezbytné pro posouzení úvěruschopnosti Klienta splácet poskytnutou Zápůjčku a že je plně svéprávný pro uzavření této Smlouvy a je schopen Zapůjčiteli splatit Celkovou částku k úhradě na základě podmínek stanovených v této Smlouvě.

8.2 Klient prohlašuje, že mu byly v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy poskytnuty veškeré předsmluvní a další informace ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a že informace a údaje obsažené v této Smlouvě odpovídají poskytnutým předsmluvním informacím. Klient nežádá další vysvětlení těchto informací od Zapůjčitele.

8.3 Klient se zavazuje informovat Zapůjčitele o jakékoliv nepříznivé změně ve své finanční situaci, o změně adresy svého bydliště anebo o jakékoliv jiné změně skutečností jím uvedených při uzavření této Smlouvy. Dále se zavazuje, že nepoužije na splacení Celkové částky k úhradě peníze pocházející z trestné činnosti. Rovněž se zavazuje neučinit nic, co by ve svém důsledku mohlo negativním způsobem ovlivnit splacení Celkové částky k úhradě Zapůjčiteli.

8.4 Klient potvrzuje, že má bydliště v zemi, která je členským státem Evropské unie, a není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Při jakékoliv změně tohoto stavu bude Zapůjčitele bezodkladně informovat.

ČLÁNEK IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Klient je povinen zapamatovat si a držet v tajnosti heslo pro přístup do klientské zóny na internetových stránkách Zapůjčitele. Klient si uvědomuje, že pokud do jeho klientské zóny vstoupí neoprávněná osoba, může jménem Klienta požádat o další zápůjčku a komunikovat se Zapůjčitelem. Pokud Klient nezajistí, aby jeho heslo pro vstup do klientské zóny zůstalo v tajnosti, pak nese odpovědnost za případné zneužití přístupu.

9.2 Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby Zapůjčitel kdykoliv postoupil svá práva a povinnosti v souvislosti s touto Smlouvou či jejich část jakékoliv třetí osobě. Klient není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti v souvislosti s touto Smlouvou ani jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Zapůjčitele.

9.3 Klient má právo po dobu trvání této Smlouvy obdržet kdykoliv bezplatně tabulku umoření, o kterou může zažádat pouze písemně, a to na adrese Zapůjčitele uvedené v čl. 1 této Smlouvy. Zapůjčitel zašle Klientovi tabulku umoření do 5 pracovních dní ode dne obdržení takové žádosti.

9.4 Případný spor mezi Zapůjčitelem a Klientem vyplývající z této Smlouvy je možné řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra postupem podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájením na návrh Klienta.

9.5 Orgánem dohledu nad činností Zapůjčitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, a po udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů Zapůjčiteli dále Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

9.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu Smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru původního ustanovení.

9.7 Klient potvrzuje, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetl a porozuměl všem jejím ustanovením, a že tato Smlouva představuje jeho svobodnou vůli a nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, pod hrozbou, nátlakem nebo v tísni. Klient dále potvrzuje, že Zapůjčitel vůči Klientovi splnil veškeré informační povinnosti, které mu vyplývají z příslušných právních předpisů.

9.8 Klient udělil Zapůjčiteli souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož znění tvoří samostatný dokument.

9.9 Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, její účinnost trvá ode dne podpisu této Smlouvy do dne zaplacení poslední Klientem dlužné částky Zapůjčiteli.

Zapůjčitel...................               Klient...................

Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2020, Creamfinance Czech s.r.o.